۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

قرارداد حمل و نقل درون شهری اداری

نام پیمانکار:

نام کارفرما:

مبلغ قرارداد(ریال):

3/096/000/000

تاریخ انعقاد:

401/1/1

تاریخ پایان قرارداد:

مدت قرارداد:

12 ماه

عناوین کلی شرح خدمات:

حمل و نقل دورن شهری اداری

روش انتخاب پیمانکار:

استعلام بهاء

توضیحات:

Powered by DorsaPortal