۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

اجرای پشتیبانی سامانه هوشمند پلاک خوانی و تجمیع اطلاعات شهرداری لار

نام پیمانکار:

گروه توسعه فرایند نگار آسیا

نام کارفرما:

شهرداری لار

مبلغ قرارداد(ریال):

880/000/000

تاریخ انعقاد:

1401/1/1

تاریخ پایان قرارداد:

1401/12/29

مدت قرارداد:

12 ماه (یکسال)

عناوین کلی شرح خدمات:

اجرای پشتیبانی سامانه هوشمند پلاک خوانی و تجمیع اطلاعات شهرداری لار

روش انتخاب پیمانکار:

توضیحات:

Powered by DorsaPortal